Ticeadan an asgaidh do dh’Albannaich a’ tighinn a dh’aithghearr. Bithibh còmhla rinn aig Féile na Gealaí 2024. 

Faodar luchd-labhairt na Gàidhlig tagradh a chur airson ticeadan an asgaidh tron cheangal seo.

 

Dè th’ ann am Féile na Gealaí?

‘S e fèis chiùil a th’ innte a bhios a’ comharrachadh nua-chultar Gàidhlig na h-Èireann. ‘S ann ann an Ráth Chairn, Co. Meath a bhios an fhèis a’ tachairt gach samhradh, a’
taisbeanadh ciùil de gach seòrsa, le iomadh seòrsa tachartais thar deireadh na
seachdaine.

Fiosrachadh Cudromach

‘S ann ann an Ráth Chairn a bhios an fhèis a’ tachairt, bhon 7mh – 9 mh den Ògmhìos.

‘S e fèis champachaidh a th’ innte, le daoine bho air feadh na h-Èireann agus na h-Alba a’ tighinn cruinn-còmhla gus cluiche no pàirt a ghabhail san fhèis.

Chan eil Ráth Chairn ach 50 mionaid sa chàr bho Phort-adhair Bhaile Ath Cliath. Mholamaid itealan fhaighinn do Bhaile Ath Cliath agus an uair sin, bus no tagsaidh prìobhaideach a ghabhail a Ráth Chairn ma bhios buidheann agaibh a’ siubha còmhla (€90-€100) air no, bus àbhaisteach fhaighinn gu Navan (Uaimh) agus an uair sin, tagsaidh a ghabhail a Ráth Chairn bhon sin.

Cluichidh an seinneadair Joy Dunlop oidhche Dhisathairne agus bidh tachartas againn tron latha Disathairne airson fàilte a chur air na h-Albannaich agus cothrom a thoirt dhuibh eòlas a chur air Gàidheil na h-Èireann.

Làrach campachaidh agus na fèise; https://goo.gl/maps/rqFRrNsYBss
An Bradán Feasa (Taigh-seinnse); https://goo.gl/maps/G1KETBsYvf32

Àireamhan thagsaidhean; Aaron McDonagh 0863021639 Anthony Tennaty Tagsaidh & Meabh-bhus 0872036300 Donie Quinn Tagsaidh & Meabh-bhus 046 9437777 Ma bhios buidheann agaibh a’ siubhal ann còmhla agus sibh a’ beachdachadh air meanbh- bhus prìobhaideach fhaotainn bhon phort-adhair a Ráth Chairn, mholamaid sin a chur air dòigh cho luath ‘s a ghabhas.

Ma bhios sibh a’ siubhal air bus àbhaisteach; Bus Éireann Slighe 109A – Port-adhair Bhaile Ath-Cliath (Rathad Antrim Zone 10) gu Navan (Taigh-òsta Ardboyne) https://www.buseireann.ie/inner.php?id=406&form-view-timetables-from=&form-view- timetables-to=&form-view-timetables-route=109&form-view-timetables-submit=1
‘S urrainn dhuibh tagsaidh òrdughadh no lioft fhaotainn bho Ardboyne gu Ráth Chairn.

Ma tha ceist sam bith eile agaibh, cuiribh fios do [email protected]

Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri ur faicinn aig an fhèis.